Döngüsel tasarıma (circular design) giriş

Döngüsel ekonomiye geçişte tasarım nasıl bir rol üstleniyor?

Döngüsel bir ekonomi için ‘döngüsel tasarım’ (circular design)

Circular Design Guide (Döngüsel Tasarım Kılavuzu)

Bazı döngüsel tasarım örnekleri

Servis Olarak Aydınlatma (Light as a Service)

Kot kiralama

Ofis mobilyasında döngüsel seçenek

Döngüsel bir gelecek

Can Aslan is a Product Designer/Manager with an MSc degree in IT Product Design at SDU Denmark. https://canaslan.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store